POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych

osobowych (dalej jako RODO), proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO każdy z podmiotów, w tym NORMA Mariusz Bebłowski, zbierając

dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator

danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich

wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NORMA Mariusz Bebłowski

(dalej jako NORMA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 61/A1001

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych NORMA:

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych NORMA przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro.mbinvest@gmail.com lub pod numerem telefonu 602 705 125.

3) Cele i podstawa przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) ; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

4) Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom, które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu. Dodatkowo Pani/Pana dane mogą być udostępnione do podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów praw, tj. powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom, a także podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytorskie, kancelariom prawnym, podatkowym, innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez te podmioty wsparcia bieżącej działalności Administratora, dostawcom i serwisantom oprogramowania, bankom, towarzystwom leasingowym. firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. Państwa dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Korzystając z usług w/w podmiotów, którym dane możemy ujawnić, zawsze zobowiążemy te podmioty do zachowania bezpieczeństwa Państwa danych oraz ich poufności i nieudostępniania innym nieuprawnionym podmiotom, zaś podmioty te będą przestrzegać naszych standardów bezpieczeństwa dając należyte gwarancje wypełniania wymogów RODO.

5) Okres przechowywania:

 Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.).  Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług NORMA i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

6) Pouczenie o prawach:

 Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7) Prawo do skargi:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9) Cofnięcie zgody:

 Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Automaty decyzyjne:

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

INFORMACJE PRAWNE

Zasady korzystania z witryny firmy NORMA Mariusz Bebłowski


Zasady ogólne

Witryna www.normarental.pl jest obsługiwana i administrowana przez NORMA Mariusz Bebłowski z siedzibą w Warszawie. Korzystanie z witryny oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad jej użytkowania. Poszczególne dokumenty na tych stronach mogą podlegać dodatkowym warunkom określonych w tych dokumentach.
W razie nieakceptowania tych zasad należy zaprzestać korzystania z witryny.

Ochrona własności intelektualnej

Właścicielem i administratorem niniejszej witryny jest NORMA Mariusz Bebłowski. Wszelkie prawa do całej zawartości witryny internetowej są zastrzeżone.

Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada NORMA Mariusz Bebłowski oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów w witrynie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną.

Materiały i dokumenty umieszczone w niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.: Prawo własności przemysłowej oraz z innych stosownych przepisów prawa. Korzystanie tych materiałów i dokumentów bez zgody firmy NORMA Mariusz Bebłowski może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.

 

NORMA RENTAL oraz inne nazwy produktów z oferty NORMA RENTAL stanowią zarejestrowane znaki towarowe. Nazwy innych produktów i firm przytoczone na stronie mogą stanowić znaki towarowe ich właścicieli. Dostępu do witryny nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody NORMA Mariusz Bebłowski lub podmiotu odpowiedzialnego. 

Warunki korzystania z witryny

NORMA Mariusz Bebłowski upoważnia użytkowników do przeglądania witryny. Niniejsza witryna może być używana wyłącznie zgodnie z niniejszymi Zasadami, do celów, do których jest przeznaczona, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, jak też w kraju, w którym dokonano wejścia do witryny.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody NORMA Mariusz Bebłowski zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, zmieniania, publikowania, rozpowszechniania bądź odpłatnego lub nieodpłatnego przekazywania materiałów zawartych w witrynie. NORMA Mariusz Bebłowski wyraża jednak zgodę na pobieranie przez użytkownika umieszczonych w witrynie materiałów i dokumentów, ich kopiowanie oraz drukowanie wyłącznie na potrzeby własne użytkownika, bez czerpania z tego tytułu korzyści ekonomicznych i nie w celach zarobkowych lub komercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich i innych informacji dotyczących własności, umieszczonych w materiałach oryginalnych.

Zabronione jest modyfikowanie, powielanie, reprodukowanie, rozprowadzanie oraz publiczne prezentowanie w jakiejkolwiek formie lub wykorzystywanie w inny sposób materiałów i dokumentów umieszczonych w niniejszej witrynie do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NORMA Mariusz Bebłowski. Bez uprzedniej pisemnej zgody NORMA Mariusz Bebłowski zabronione jest również wykorzystanie tych materiałów i dokumentów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej.

Użytkownik zobowiązuje się, iż za pośrednictwem niniejszej witryny nie będzie przesyłać ani rozpowszechniać informacji, które by były w jakikolwiek sposób nielegalne albo naruszały prawa innych osób, nie będzie również korzystać z oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie witryny, nie będzie też zniekształcać lub zmieniać jej wyglądu ani podejmować innych działań mogących szkodzić działaniu witryny.

Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad skutkuje utratą prawa do korzystania z niniejszej witryny.

Publikacje w prasie i innych mediach.

NORMA Mariusz Bebłowski wyraża zgodę na pobieranie i upublicznianie w prasie lub innych mediach zawartości witryny wyłącznie na podstawie każdorazowej autoryzacji przez właściciela strony przygotowanego do publikacji materiału zgodnie z prawem prasowym. Zastrzeżenie to nie dotyczy publikacji materiałów, które nie stanowią własności intelektualnej ani dobra handlowego NORMA Mariusz Bebłowski oraz publikacji informacji dostępnych w publicznych rejestrach i katalogach.

Odnośniki do innych witryn internetowych

W niniejszej witrynie mogą znajdować się odnośniki(linki) do innych witryn internetowych. Odnośniki te są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Właściciel strony nie monitoruje zawartości ani nie kontroluje treści witryn, do których prowadzą odnośniki z niniejszej witryny. NORMA Mariusz Bebłowski nie bierze odpowiedzialności za zawarte na nich informacje i materiały, za żadne oprogramowanie lub inne produkty, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Ponadto odniesienie do zewnętrznej strony nie oznacza, że właściciel strony popiera produkty lub usługi promowane na tej stronie.

Decydując się na przejście do innej witryny internetowej poprzez odnośnik z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność.

Umieszczanie w innych witrynach odnośników do niniejszej witryny

Odnośniki (linki) do niniejszej witryny można umieszczać w innych witrynach wyłącznie w sposób zgodny z warunkami określonymi poniżej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, a także przepisami prawa obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się źródłowy serwer sieciowy przechowujący witrynę, na której umieszczany jest odnośnik do niniejszej witryny.

 

Aktualizacja witryny

Zmiany na niniejszej stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwili, poprzez aktualizację publikowanych danych. Mogą one obejmować wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. W razie zmiany niniejszych Zasad i postanowień regulujących funkcjonowanie strony, korzystanie z witryny oznacza akceptację każdorazowo zmienionych warunków. Z uwagi na wiążący charakter Zasad, konieczne jest okresowe sprawdzanie aktualności Zasad znanych dotychczas użytkownikowi.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawne NORMA Mariusz Bebłowski ani żaden jej pracownik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez użytkownika niniejszej witryny lub informacji i materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem. Dotyczy to również szkód będących skutkiem braku możliwości użycia witryny, opóźnień w działaniu lub transmisji danych, awarii linii telekomunikacyjnych, nie dostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych i podobnych skutków - nawet w przypadku, gdyby właściciel strony został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód.

NORMA Mariusz Bebłowski nie gwarantuje nieprzerwanego charakteru dostępu do niniejszej witryny, braku zakłóceń ani braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę. Nie gwarantuje również dostępu do zamieszczonych na niniejszej stronie odnośników do innych witryn i nie bierze odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające z braku takiego dostępu.

Informacje i ceny umieszczone na Witrynie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje na temat danych technicznych i zastosowań maszyn i urządzeń nie mogą być traktowane jako zachęta do użytku sprzętów. Nie stanowią również gwarancji bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi wynajmowanych urządzeń.
 

Prawo właściwe i właściwość sądu

Z zastrzeżeniem reguł wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony konsumentów, wszelkie roszczenia lub spory wynikające z używania niniejszej witryny i jej zawartości podlegają regulacji prawa polskiego i będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.


Uwagi końcowe

Niektóre postanowienia niniejszych Zasad mogą zostać zastąpione przepisami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach niniejszej witryny.

W razie uznania jakichkolwiek postanowień niniejszych Zasad za nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, postanowienia te zostaną uznane za nieobowiązujące i nie będą mieć wpływu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.

 

POLITYKA COOKIES

Polityka wykorzystywania plików Cookies na stronie www.normarental.pl, której właścicielem jest NORMA Mariusz Bebłowski z siedzibą w Warszawie.

 

1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików Cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest NORMA Mariusz Bebłowski z siedzibą w Warszawie.

3. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z NORMA Mariusz Bebłowski.

4. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych NORMA Mariusz Bebłowski. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Pliki Cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

6. Strona internetowa NORMA Mariusz Bebłowski może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Podkreślenia wymaga, że przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp wyłącznie do plików Cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

7. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji                                o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

8. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, aby automatycznie odrzucała przechowywanie tych plików. Wcześniej zapisane pliki Cookies również można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Należy mieć jednak świadomość, iż odrzucenie tych plików może utrudnić funkcjonalność witryny.

KONTAKT

Wieś Topołowa 30
96-515 Teresin
(przy starej trasie poznańskiej DK92)
office@normamachinery.pl
T. +48 692 395 000
T. +48 692 399 000
T. +48 692 391 000
NORMARENTAL - wypożyczalnia sprzętu budowlanego